Yhdistyksen säännötVaasan Insinööriopiskelijat VIO ry 

SÄÄNNÖT 8.11.2016

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Vaasan Insinööriopiskelijat VIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Vaasa


2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten sekä muiden vastaavien yhteisten etujen ajaminen

toimia tiedonvälittäjänä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) ja yhdistyksen jäsenien välillä

insinööriopiskelijoiden sosiaalisten olosuhteiden ja oikeusturvan edunvalvonta ja parantaminen sekä koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen 


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen IOL ry:n 
paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi

Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa

Järjestää jäseniään yhdistäviä tilaisuuksia

Tiedottaa toiminnastaan jäsenistölleen

Kannustaa jäsenistöään osallistumaan koulutus- ja neuvonta tilaisuuksiin.

Pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelija kulttuuria


 4 § Toiminnan tukeminen 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu 

omistamaan ja harjoittamaan yhdistyslain 5§ mukaista ansiotoimintaa

perustamaan rahastoja

ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia

harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa

omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita

 

5 § Varsinaiset jäsenet 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Vaasan ammattikorkeakoulussa insinööritutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

Kunnia- ja kannattajajäsenet 

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannatusjäseniä. 

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun.


6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet 

Kunkin jäsenen tulee 

noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.

suorittaa kunnia- ja kannattajajäsentä lukuun ottamatta IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu

kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 


7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä 

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.  


8 § Jäsenen erottaminen 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 


9 § Yhdistyksen kokous 

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, vähintään sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. 

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastuskertomus

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

 Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. 

Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Valitaan hallituksen muut jäsenet

Määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus 

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt 

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten. 

Kokouksien virallinen kieli on suomi ja yhdistyksen dokumentit laaditaan suomeksi.

Yhdistyksen tilaisuuksissa äänestysoikeus on läsnä olevilla, jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä ja kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokous valitsee yhdistyksen hallituksen. 


10 § Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 5-10 jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. 

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta. 

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.  

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettaviksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 30. päivään mennessä. 

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrittää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.  

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 


11 § IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet 

IOL ry:lle annetaan toiminnan tarkastusoikeudet.

IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. 


12 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistysten kokousten väli tulee olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. 

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi. 


13 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. 

Yhdistyksen purkamisen yhteydessä varat on luovutettava IOL ry:lle, joka huolehtii, että varat ohjataan yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti tai sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.